Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dierenbenodigdheden Etten-Leur

Algemene Voorwaarden voor Nederland en België van:

Dierenbenodigdheden Etten-Leur
Terwaanstraat 6

4875 CS Etten-Leur
Nederland
Tel.nr: 06-17473208

Contact: https://dbettenleur.nl

Dierenbenodigdheden Etten-Leur is ingeschreven bij de KVK te Zuidwest-Nederland onder nummer 58524126.

Het bijbehorende  BTW-nummer is: NL 853075505B01.
Dierenbenodigdheden Etten-Leur wordt vertegenwoordigd door L.J.A Suijkerbuijk en A.D. Suijkerbuijk .

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.  Dierenbenodigdheden Etten-Leur, gevestigd aan de Terwaanstraat 6, 4875 CS te Etten-Leur  Nederland.
1.2. “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met zooplus voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Dierenbenodigdheden Etten-Leur. Alle uitingen van Dierenbenodigdheden Etten-Leur op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging).

3.3. De overeenkomst met Dierenbenodigdheden Etten-Leur komt tot stand op het moment dat Dierenbenodigdheden Etten-Leur het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden.

3.4. De overeenkomst wordt door  Dierenbenodigdheden Etten-Leur opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.
3.5. Dierenbenodigdheden Etten-Leur kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. Dierenbenodigdheden Etten-Leur levert alleen aan particulieren.
3.7. Dierenbenodigdheden Etten-Leur behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule

Herroepingrecht

4.1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
4.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Dierenbenodigdheden Etten-Leur de annulering schriftelijk (brief of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Dierenbenodigdheden Etten-Leur terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.
4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Dierenbenodigdheden Etten-Leur heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Dierenbenodigdheden Etten-Leur (https://dbettenleur.nl) te wenden. De klant kan de annulering ook per post of e-mail sturen aan:

Dierenbenodigdheden Etten-Leur
Terwaanstraat 6

4875 CS Etten-Leur
Nederland
Tel.nr: 06-17473208

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Dierenbenodigdheden Etten-Leur aan te geven.
4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast (bijvoorbeeld naar persoonlijke voorkeur veranderde halsbanden), voor aangebroken verpakkingen zoals voer, snacks, strooisel etc. en voor snel bederfelijke goederen zoals planten, aquariumdieren en live-feedculturen.

Gevolgen van de herroeping

4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij Dierenbenodigdheden Etten-Leur bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product of het gebruik daarvan niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product voor gebruik. Onder het “controleren van het product” verstaat men het uit proberen en testen van het product zoals men dit in een fysieke winkel zou doen. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).
4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.
4.9. De waren dienen met het in het pakket meegeleverde retourformulier te worden teruggestuurd aan het magazijn:

Dierenbenodigdheden Etten-Leur
Terwaanstraat 6

4875 CS Etten-Leur
Nederland
Tel.nr: 06-17473208

4.10. Bij vooruitbetaling betaalt Dierenbenodigdheden Etten-Leur het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Dierenbenodigdheden Etten-Leur is erkend.
5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

6. Prijzen

6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in het te leverende land geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Dierenbenodigdheden Etten-Leur  gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen 6,75 euro.  De verzendkosten van bestellingen binnen België en Luxemburg bedragen 11,90 euro. Bij bestellingen boven de 100 euro worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
6.5. De minimum bestelwaarde is 25 euro (exclusief verzendkosten).
6.6. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.
6.7. Bij bestellingen die niet direct via de online shop zijn gedaan, maar bijvoorbeeld via brief, telefoon of e-mail, worden onafhankelijk van het bestelbedrag 2,50 euro binnen Nederland en 2,90 euro binnen België & Luxemburg aan orderkosten in rekening gebracht.
6.8. Gratis bezorging binnen een straal van 15 km rondom Etten-Leur, bij een minimale besteding van 50 euro.

7. Levering en levertijd

7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Dierenbenodigdheden Etten-Leur in beginsel binnen tien dagen verstuurd, m.u.v. dieprvries producten. Dierenbenodigdheden Etten-Leur zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Dierenbenodigdheden Etten-Leur de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Dierenbenodigdheden Etten-Leur per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Dierenbenodigdheden Etten-Leur een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Dierenbenodigdheden Etten-Leur  zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling

8.1. Alle door Dierenbenodigdheden Etten-Leur aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig (meer informatie). De klant kan bij Dierenbenodigdheden Etten-Leur  betalen via:

• iDEAL
iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar dbettenleur.nl  en ontvangt een bestelbevestiging.
iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, Regio Bank, Triodos Bank en Van Landschot Bankiers.

• Contant
Contant bij aflevering heeft onze voorkeur.

• Vooruitbetaling
Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Dierenbenodigdheden Etten-Leur is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestelnummer worden vermeld. Hierdoor kan de betaling door Dierenbenodigdheden Etten-Leur snel en makkelijk aan het klantnummer worden gekoppeld. Maak het bedrag over op onderstaande rekening:

Rekeninghouder: Dierenbenodigdheden Etten-Leur

Bankrekening: NL88 RABO 0101 4910 26

Bank: Rabobank
Plaats: Etten-Leur

8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

9. Tegoedbonnen

9.1. Bij het inleveren van een tegoedbon (ook genoemd couponcode) dient de klant op de specifiek geldende voorwaarden zoals het minimum bestelbedrag, de geldigheidsduur, etc. te letten.
9.2. Per bestelling kan slechts één tegoedbon of één korting worden gebruikt.
9.3. Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.
9.4. Het doorverkopen van tegoedbonnen of kortingen is niet toegestaan.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Dierenbenodigdheden Etten-Leur verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

11. Privacy

11.1. Dierenbenodigdheden Etten-Leur respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Dierenbenodigdheden Etten-Leur.

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Dierenbenodigdheden Etten-Leur is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.